افزودنی های قیر و آسفالت

افزودنی های قیر موادی هستند که می توانند به منظور تغییر خواص مخلوط نهایی به قیر افزوده شوند. به منظور بهبود خواص کیفی قیر و آسفالت ( افزایش کشسانی، بهبود پایداری حرارتی، افزایش چسبندگی قیر به مصالح، تنظیم ویسکوزیته، افزایش مقاومت در برابر پیرشدگی، بهبود عملکرد مکانیکی و …) اصلاح کننده ها و افزودنی ها به کار برده می شوند. افزودنی ها می توانند به وسیله انواع زیر دسته بندی شوند:

  • امولسیفایرها
  • عوامل ضدعریان شدگی
  • بهبود دهنده های چسبندگی
  • اصلاح کننده ها
  • افزودنی های متفرقه (جوان کننده ها، افزودنی های مخلوط گرم، الیاف، مواد معدنی و …)
  • تکنولوژی های مختلفی برای اختلاط آسفالت با افزودنی ها آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد که شامل اختلاط داغ، اختلاط سرد و اختلاط گرم می باشند.